Cài đặt GDB cho Qt Creator

Download: https://www.python.org/ftp/python/2.7.5/python-2.7.5.msi http://sourceforge.net/projects/gdbmingw/files/gdb2014-05-23.zip/download Video:

Read More

Qt App Example: Quản lý sinh viên

Giới hạn: các hướng dẫn Qt cơ bản từ 0 -> 9 Phần 1: Thiết kế class Sinh viên Phần 2: Nút chức năng Add/Remove Sinh viên Phần 3: Cửa sổ xử lý thông tin Sinh viên

Read More