C++ Networking 00: Căn bản

Manh

March 12, 2016

C++ Networking

1. C++ Networking Thư viện lập trình networking Asio được tác giả Christopher Kohlhoff phát triển, cung cấp các chức năng networking và I/O cho một ứng dụng C++, có mặt trong bộ thư viện Boost (Boost.Asio). Thư viện này cũng đã được tác giả dùng để phát triển lên bản đề xuất cho hội […]

Read More

Modern C++: Functors

Manh

March 11, 2016

C++

1. Functor là gì? Nếu như là một fan trung thành của C++ STL (Standard Template Library), bạn sẽ bắt gặp functor rất nhiều. Ví dụ trong đoạn code sau: #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm>   void increment(int& i) { ++i; std::cout << i << ' '; }   int main() { std::vector<int> v […]

Read More