C++ Networking 01: Asynchronous

Manh

March 16, 2016

C++ Networking

1. Khái niệm Asynchronous Asynchronous (async) là một phương thức xử lý và trao đổi thông tin: Nếu một quá trình diễn ra cần sự hoàn thành của một quá trình khác, chỉ mình nó cần phải chờ đợi, các quá trình khác không cần phụ thuộc vẫn sẽ được diễn ra. Trái ngược với […]

Read More

C++ Networking 00: Căn bản

Manh

March 12, 2016

C++ Networking

1. C++ Networking Thư viện lập trình networking Asio được tác giả Christopher Kohlhoff phát triển, cung cấp các chức năng networking và I/O cho một ứng dụng C++, có mặt trong bộ thư viện Boost (Boost.Asio). Thư viện này cũng đã được tác giả dùng để phát triển lên bản đề xuất cho hội […]

Read More

Modern C++: Functors

Manh

March 11, 2016

C++

1. Functor là gì? Nếu như là một fan trung thành của C++ STL (Standard Template Library), bạn sẽ bắt gặp functor rất nhiều. Ví dụ trong đoạn code sau: #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm>   void increment(int& i) { ++i; std::cout << i << ' '; }   int main() { std::vector<int> v […]

Read More