C++ Networking 06: Network message

Manh

December 13, 2016

C++ Networking

Thiết kế network message

Read More

C++ Networking 05: Stream buffer

Manh

December 12, 2016

C++ Networking

Sử dụng Asio stream buffer

Read More

C++ Networking 04: Basic communication

Manh

December 5, 2016

C++ Networking

Gửi/nhận dữ liệu

Read More

C++ Networking 03: Accepting connection

Manh

November 21, 2016

C++ Networking

Kết nối qua TCP socket

Read More

C++ Networking 02: Series Introduction

Manh

November 21, 2016

C++ Networking

Giới thiệu về series video C++ Networking

Read More

C++ Networking 01: Asynchronous

Manh

March 16, 2016

C++ Networking

1. Khái niệm Asynchronous Asynchronous (async) là một phương thức xử lý và trao đổi thông tin: Nếu một quá trình diễn ra cần sự hoàn thành của một quá trình khác, chỉ mình nó cần phải chờ đợi, các quá trình khác không cần phụ thuộc vẫn sẽ được diễn ra. Trái ngược với […]

Read More