Related Posts

Lập trình Qt Android

Downloads Android SDK: https://developer.android.com/sdk/index.html#Other Android NDK: https://developer.android.com/ndk/downloads/index.html Apache Ant: https://www.apache.org/dist/ant/binaries/ Qt For Android: http://www.qt.io/download-open-source/ Video Comments comments

Read More

Qt App Example: Quản lý sinh viên

Giới hạn: các hướng dẫn Qt cơ bản từ 0 -> 9 Phần 1: Thiết kế class Sinh viên Phần 2: Nút chức năng Add/Remove Sinh viên Phần 3: Cửa sổ xử lý thông tin Sinh viên Comments comments

Read More